Tuncay Sahin

ICT Engineer | Docent ICT & Trainer

Als Netwerk- en Systeembeheerder heb ik een projectmatige aanpak bij het ontwikkelen, implementeren en het beheren van informatiesystemen. Daarbij pas ik vele van mijn compententies toe (kennis, vaardigheden en attitude).

Hieronder staat het beroepscompetentieprofiel van mijn functie als Netwerk- & systeembeheerder:

1

Ontwikkelen van informatiesystemen

Competenties

1.1 De netwerkbeheerder inventariseert de informatiebehoefte binnen de organisatie. Hij overlegt met de opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden, inventariseert de eisen en wensen en bepaalt wat de mogelijkheden zijn en legt deze vast in een programma van eisen. Deze informatie heeft hij nodig voor het opstellen van een plan van aanpak dat de basis vormt voor het (netwerk)ontwerp van een netwerkinfrastructuur. Vaststellen van de informatiebehoefte

 • Analyseren
 • Onderzoeken
 • Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten
1.2 De netwerkbeheerder onderzoekt hoe met behulp van ICT in de vastgestelde informatiebehoefte kan worden voorzien en levert daartoe zowel een functioneel als technisch ontwerp op. Daarbij stelt hij ook globale planningen en kostenoverzichten op en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zonodig past hij het ontwerp of de planning aan. Opleveren van een ontwerp

 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Formuleren en rapporteren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Materialen en middelen inzetten
 • Analyseren
1.3 Op basis van het functioneel en technisch ontwerp inventariseert de netwerkbeheerder de uit te voeren activiteiten en maakt een plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijft de netwerkbeheerder zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hij bespreekt het plan van aanpak met de leidinggevende of projectleider en voert zo nodig aanpassingen door. Het plan van aanpak laat hij accorderen door de leidinggevende/projectleider. Opstellen plan van aanpak

 • Samenwerken en overleggen
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Formuleren en rapporteren
 • – Plannen en organiseren
1.4 Op basis van het functioneel en technisch ontwerp realiseert de netwerkbeheerder een testomgeving. Hij voert tests uit en bewaakt de voortgang van de testfase. De resultaten rapporteert hij aan de opdrachtgever. Realiseren van een testomgeving

 • Formuleren en rapporteren
 • Materialen en middelen inzetten
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteit leveren

2

Implementeren van informatiesystemen

Competenties

2.1 De netwerkbeheerder inventariseert de consequenties van de implementatie van een netwerkinfrastructuur. Deze bespreekt hij met de betrokkenen, waarna hij samen met leden van het projectteam het implementatieplan opstelt. In dit plan beschrijft hij de technische en organisatorische implementatie, een fallback scenario en de risicoanalyse. De netwerkbeheerder vertaalt delen van het implementatieplan naar een plan van aanpak voor deelwerkzaamheden. Hij legt zowel het implementatieplan als de deelwerkzaamheden voor aan de opdrachtgever. Wanneer het implementatieplan door anderen wordt aangeleverd analyseert de netwerkbeheerder dit plan en vertaalt het naar deelwerkzaamheden. Opstellen van een implementatieplan

 • Presenteren
 • Formuleren en rapporteren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
2.2 De netwerkbeheerder implementeert de netwerkinfrastructuur volgens het eerder opgestelde implementatieplan. Hij voert de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden uit. Tijdens, maar ook vooral na de installatiewerkzaamheden test hij de werking van het netwerk grondig. Resultaten worden gerapporteerd aan de leidinggevende en de projectleider. Tenslotte zorgt de netwerkbeheerder ervoor dat het geïnstalleerde netwerk (of delen hiervan) volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd. Uitvoeren van een implementatieplan

 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteit leveren
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Met druk en tegenslag omgaan
2.3 De netwerkbeheerder biedt ondersteuning bij de uitvoering van acceptatietests. Hij bestudeert het testplan en voert dit samen met het projectteam uit. De netwerkbeheerder noteert en interpreteert de bevindingen en onderneemt de juiste acties en informeert zijn opdrachtgever en/of leidinggevende naar aanleiding van de testresultaten. Ondersteuning bieden bij acceptatietests

 • Aandacht en begrip tonen
 • Formuleren en rapporteren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Onderzoeken
2.4 De netwerkbeheerder gaat aan de hand van de implementatiedocumentatie (zoals het projectplan en de testresultaten) na wat goed is gegaan bij de implementatie, maar ook waar de verbeterpunten liggen. Hij bespreekt de bevindingen binnen het projectteam en met alle andere betrokken disciplines. De resultaten van deze evaluatie documenteert hij in een eindrapportage, waarna het informatiesysteem inclusief documentatie wordt overgedragen aan de beheerorganisatie. Evalueren van een implementatie

 • Aandacht en begrip tonen
 • Samenwerken en overleggen
 • Formuleren en rapporteren
 • Analyseren
 • Leren

3

Beheren van informatiesystemen

Competenties

3.1 De netwerkbeheerder oordeelt of hij het informatiesysteem met alle bijbehorende documentatie in beheer kan nemen. Hij controleert of de documentatie volledig is en of het overeenkomt. Daarbij kijkt hij of de documentatie volledig is en overeenkomt met het informatiesysteem. De netwerkbeheerder kijkt of er voldoende kennis aanwezig is om het informatiesysteem in beheer te nemen en vergaart deze kennis waar nodig. Daarnaast achterhaalt de netwerkbeheerder wat er in het beheer van hem verwacht wordt, door het doornemen van het service level agreement (SLA) en te informeren bij de opdrachtgever. Uitvoeren van een intake

 • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
 • Samenwerken en overleggen
 • Leren
 • Analyseren
3.2 De netwerkbeheerder bewaakt pro-actief het netwerk en de beveiliging hiervan. Hij voert ter voorkoming van (ver)storingen regelmatig monitoring-, test- en serviceactiviteiten uit en toetst of het netwerk voldoet aan de gestelde eisen en benodigde performance. Indien nodig doet de netwerkbeheerder verbetervoorstellen om (ver)storingen nog beter te voorkomen. Voorkomen van (ver)storingen

 • Materialen en middelen inzetten
 • Kwaliteit leveren
 • Instructies en procedures opvolgen
3.3 De netwerkbeheerder ontdekt storingen, lokaliseert deze en achterhaalt de oorzaak. Vervolgens werkt hij aan het oplossen van de storing. Hij maakt daarbij gebruik van gedocumenteerde storingsmeldingen, oplossingen en , logical trouble shooting. De netwerkbeheerder documenteert de storingen en de gevonden oplossingen, zodat er een bruikbaar naslagwerk ontstaat. Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen

 • Formuleren en rapporteren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Analyseren
 • Kwaliteit leveren
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Met druk en tegenslag omgaan
3.4 De ICT-beheerder neemt tweedelijns incidentmeldingen in behandeling. Hij interpreteert en analyseert de meldingen, prioritiseert en handelt de meldingen af. Hij controleert of de gebruiker tevreden is met de incidentafhandeling. De ICT-beheerder documenteert en registreert alle meldingen en bijbehorende oplossingen. Beheren en afhandelen van incidentmeldingen

 • Formuleren en rapporteren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Op de behoefte en verwachtingen van “de klant” richten
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Met druk en tegenslag omgaan
3.5 De netwerkbeheerder stelt procedures en instructies op voor het beheer van de netwerkinfrastructuur. Hij bewaakt de actualiteit van de procedures en instructies en formuleert zonodig verbetervoorstellen. Wanneer hij wijzigingen in de procedures en instructies doorvoert, informeert hij de collega‟s en gebruikers hier tijdig over. De netwerkbeheerder leeft de procedures na en hij evalueert of anderen dit ook doen. Zo nodig rapporteert hij aan zijn leidinggevende. Opstellen en bewaken procedures

 • Formuleren en rapporteren
 • Analyseren

Meer informatie

Voor meer informatie of voor een persoonlijk adviesgesprek kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

E-Mail

info@tuncaysahin.nl